Persondata

Bevar ukraines persondatapolitik

I Bevar Ukraine behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov. 

Vil du vide mere om dine rettigheder og vores databehandling, så kan du læse vores Persondatapolitik nedenfor. 

Du har ret til at få indsigt i dine egne personoplysninger. Henvendelser vedrørende egne personoplysninger, herunder sletning, dataportabilitet og tilbagekaldelse af samtykke skal foregå via mail@bevarukraine.dk 

Persondatapolitik 

1 Denne Persondatapolitik (herefter ”politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/bidragyder- eller frivilligforhold, et (potentielt) ansættelsesforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På bevarukraine.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken. 
 

2 Dataansvarlig 

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er: Bevar Ukraine, Jægersborggade 23, 2 th, 2200 København N. CVR: 36139323. (Herefter ”Organisationen”) 

2.2 Den overordnede retslige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil gælder den lov, som blev vedtaget på baggrund af forslag om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017. 

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til mail@bevarukraine.dk. 

3 Definitioner 

3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger: Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overdragelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

Særlige kategorier af Personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven: Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4 Formål med behandlingen af dine personoplysninger 

4.1 Afhængig af om du er medlem, bidragyder, jobansøger eller frivillig hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores medlemsservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig, og hvis du henvender dig til os. Det kan ligeledes være hvis du ansøger om et job gennem vores rekrutteringssystem eller er i et eksisterende ansættelsesforhold. Alle steder, hvor vi indsamler personoplysninger om dig, orienterer vi om formålet med behandlingen af dine personoplysninger. 

5 Personoplysninger vi behandler om dig 

5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig: 

5.1.1 Afhængig af om du er medlem, kunde, jobansøger, bidragyder hos os, deltager i sociale aktiviteter eller frivillig indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig, som kan være: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, (registrerings- og kontonummer for faste bidragydere og medlemmer). Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for bidrag, idet vi har indberetningspligt.

5.1.2 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men i de tilfælde, hvor vi har brug for det, eks. i forbindelse med en ansættelse, kan vi spørge til oplysninger om fagforeningsforhold ifm. lønforhandling. 

5.2 Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig: 

5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være personoplysninger fra tidligere arbejdsgivere ifm. referencetagning.

6 Cookies 

6.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers
harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik. 

7 Sådan behandler vi dine personoplysninger 

7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem, bidragyder, jobansøger, kunde eller frivillig hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside. 

7.1.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne administrere dit medlemsforhold  

7.1.2 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at fremsende ordrebekræftelser til dig 

7.1.3 Er du jobansøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne kontakte dig

7.1.4 Er du bidragyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne administrere dine indbetalinger og indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse

8 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)? 

8.1 Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os. 

8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. 

8.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores information til dig og i sidste ende tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v. 

8.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 

9 Deling af dine personoplysninger 

9.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din faste bidragsaftale, din ordre eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører og NETS. 

10 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

10.1 Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler: 

Er du medlem eller bidragsyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til fem år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din Betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. Lov om betalinger (lov 652 af 8/6 2017), der kræver, at Bevar Ukraine skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets ophør. 

10.2 Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato. 

10.3 Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation. Hvis du er frivillig på projekter opbevarer vi dine oplysninger i op til 2 år efter projektet med henblik på at hverve dig igen

 10.4 Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til fem år efter indeværende år fra dit sidste køb i henhold til bogføringsloven. 

10.5 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 6 måneder fra seneste besøg. 

11 Dine rettigheder 

11.1 Indsigt – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på mail@bevarukraine.dk, kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. 

12.2 Berigtigelse og sletning – Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

12.3 Tilbagekaldelse af samtykke – Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. 

13 Klage til tilsynsmyndighed 

13.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk 

14 Opdatering af denne politik 

14.1 Bevar Ukraine er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken. Persondatapolitikken er seneste opdateret 6. september 2022

0
    0
    Din kurv
    Din kurv er tømTilbage til butik

    Søg

    Пошук