Code of conduct

code of conduct

Dette etiske regelsæt retter sig mod alle tilknyttet Bevar Ukraine, bestyrelsesmedlemmer, frivillige, praktikanter, ansatte og andre, der repræsenterer organisationen.

For spørgsmål, information, generel feedback eller hvis du ønsker at indgive en klage eller rapportere en formodet overtrædelse, kan du sende en e-mail til mail@bevarukraine.dk.

1. Introduktion
1.1. Hvorfor har vi et adfærdskodeks?
1.1.1 Bevar Ukraines formål til at sikre beskyttelse af og bistand til flygtninge og til at hjælpe med humanitær bistand. Vi sigter efter at opretholde og fremme de højeste standarder for etisk og professionel adfærd.
1.1.2 Det anerkendes endvidere, at Bevar Ukraines arbejde ofte sætter dets personale/bestyrelse/frivillige i stillinger med ulige magtforhold over for flygtninge.
1.1.3 Denne adfærdskodeks indeholder de værdier og regler, som Bevar Ukraine og dets personale/bestyrelse/frivillige skal handle efter for at opretholde og sikre de nødvendige adfærdsstandarder og for at undgå fejl.
1.2. Hvem er dækket?
1.2.1 Denne adfærdskodeks gælder for Bevar Ukraine og for alle dets medarbejdere/bestyrelse/frivillige i forhold til nationale og internationale aktiviteter. Alle er forpligtet af denne adfærdskodeks.
1.2.2 Bevar Ukraine har et ansvar for at opretholde disse standarder, for at være et godt eksempel og skabe et arbejdsmiljø, der understøtter og styrker personale/bestyrelse/frivillige.
1.3. Status for denne adfærdskodeks
1.3.1 Alle Bevar Ukraines medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer/frivillige er ansvarlige for at opmuntre og fremme udbredelsen af adfærdskodeksen. De har også en rolle i at implementere, overvåge og håndhæve dens standard.
1.3.3 Alle Bevar Ukraines medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer/frivillige er forpligtet til at rapportere bekymringer eller mistanker til bestyrelsesformanden vedrørende kriminelle eller etiske aktiviteter, der er i strid med denne adfærdskodeks, og som kan kompromittere Bevar Ukraine.
1.4. Implementering og fortolkning
1.4.1 Selvom vi anerkender, at lokale love og skikke kan variere fra land til land, er adfærdskodeksen baseret på internationale juridiske standarder. Vejledning om passende fortolkning kan findes i noterne til UNHCRs adfærdskodeks, i FN’s generalsekretærs bulletin om særlige foranstaltninger til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (ST/SGB/2003/13), i IASC-rapporten vedr. beskyttelse mod seksuel udnyttelse og misbrug i humanitære kriser (13. juni 2002) og i IASC seks kerneprincipper vedrørende seksuel udnyttelse og misbrug (23. september 2019).
1.4.2 Alle Bevar Ukraines medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer/frivillige skal kontakte bestyrelsesformanden for at få vejledning, hvis de befinder sig i en tvivlssituation i forhold til denne adfærdskodeks og dens bestemmelser.
2. Kerneværdier og vejledende principper: Bevar Ukraine og dets personale/bestyrelse/frivillige er forpligtet til følgende grundlæggende værdier og principper:
a. De værdier, der er nedfældet i De Forenede Nationers charter: respekt for grundlæggende menneskerettigheder, social retfærdighed og menneskelig værdighed og respekt for mænds og kvinders lige rettigheder. Bevar Ukraine og dets personale/bestyrelse/frivillige skal aktivt fremme overholdelse af principperne for international flygtningeret, international menneskerettighedslovgivning og international humanitær lov.
b. Det er Bevar Ukraines primære forpligtelse at sikre beskyttelse af og bistand til flygtninge, i overensstemmelse med Bevar Ukraines mandat. Bevar Ukraine er forpligtet til at støtte den størst mulige deltagelse af ukrainske flygtninge – som individer, familier og lokalsamfund – i beslutninger, der påvirker deres liv.
c. Bevar Ukraine vil respektere ethvert individs værdighed og værd, vil fremme og praktisere forståelse, respekt, medfølelse og tolerance, og vil udvise diskretion og opretholde fortrolighed efter behov. Bevar Ukraine og dets personale vil sigte efter at opbygge konstruktive og respektfulde arbejdsrelationer med humanitære partnere, vil løbende søge at forbedre præstationer og vil fremme et klima, der tilskynder til læring, understøtter positive forandringer og anvender erfaringerne.
d. Bevar Ukraine vil vise respekt for alle personer uanset race, køn, religion, hudfarve eller etnisk oprindelse, sprog, civilstand, seksuel orientering, alder, socioøkonomisk status, handicap eller enhver anden kendetegnende funktion. Bevar Ukraine og dets personale/bestyrelse/frivillige vil stræbe efter at fjerne alle barrierer for ligestilling.
e. Bevar Ukraine vil respektere alle folkeslags kulturer, skikke og traditioner og vil stræbe efter at undgå at opføre sig på måder, der ikke er acceptable i en bestemt kulturel kontekst. Men når traditionen eller praksis anses for at være direkte i modstrid med et internationalt menneskerettighedsinstrument eller -standard, vil Bevar Ukraine blive styret af det gældende menneskerettighedsinstrument eller -standard.
f. Bevar Ukraine tolererer ikke nogen form for seksuel udnyttelse eller misbrug og er klar over, at forseelse er begrundet i disciplinære foranstaltninger, herunder afskedigelse.
3. Personale-/bestyrelses-/frivillige medlemmers engagement: Som personale/bestyrelsesmedlem/frivillig i Bevar Ukraine forpligter jeg mig til følgende:
3.1 At behandle alle ukrainske flygtninge retfærdigt og med respekt
3.1.1 Jeg vil altid søge at forstå de vanskelige oplevelser, som personer, der samarbejder med Bevar Ukraine, har stået over for og overlevet, samt den dårligt stillede position, som de – især på grund af køn, alder eller handicap – kan befinde sig i forhold til til dem, der har magt eller indflydelse over aspekter af deres liv.
3.1.2 Jeg vil altid søge at drage omsorg for og beskytte børns rettigheder og handle på en måde, der sikrer, at deres tarv er det vigtigste.
3.1.3 Hvis mit job involverer direkte arbejde med personer, der bekymrer mig, vil jeg mødes med dem regelmæssigt for fuldt ud at forstå deres erfaringer og behov og for at forklare Bevar Ukraines rolle og omfanget af dets arbejde.
3.1.4 Jeg vil holde mig orienteret om Bevar Ukraines politikker, mål og aktiviteter og vil gøre mit yderste for at støtte Bevar Ukraines beskyttelses- og bistandsarbejde.
3.2 At opretholde Bevar Ukraines integritet ved at sikre, at min personlige og professionelle adfærd er og anses for at være af højeste standard
3.2.1 Jeg vil demonstrere integritet, sandfærdighed, dedikation og ærlighed i mine handlinger.
3.2.2 Jeg vil være tålmodig, respektfuld og høflig over for alle personer, som jeg har at gøre med i en officiel egenskab.
3.2.3 Jeg vil overholde lokale love, vil opfylde alle mine private juridiske og økonomiske forpligtelser og vil ikke søge at drage personlig fordel af nogen privilegier, der er blevet tildelt mig i Bevar Ukraines interesse.
3.2.4 Jeg vil gøre mit yderste for at sikre, at min husstands medlemmers adfærd ikke afspejler Bevar Ukraines integritet negativt.
3.3 At udføre mine officielle pligter og udføre mine private anliggender på en måde, der undgår interessekonflikter, og derved bevare og styrke offentlighedens tillid til Bevar Ukraine
3.3.1 Mine handlinger vil være fri af hensyn til personlig vinding, og jeg vil modstå ethvert unødigt politisk pres i beslutningstagningen.
3.3.2 Jeg vil hverken søge eller acceptere instruktioner vedrørende udførelsen af mine pligter fra nogen regering, herunder af nationale myndigheder, eller fra nogen myndighed uden for Bevar Ukraine.
3.4 At bidrage til at opbygge en harmonisk arbejdsplads baseret på holdånd, gensidig respekt og forståelse
3.4.1 Jeg vil vise respekt for alle kolleger, uanset status eller stilling, og vil give alle kolleger mulighed for at få deres synspunkter hørt og bidrage fra deres viden og erfaring til teamindsatsen.
3.4.2 Jeg vil kommunikere åbent og dele relevant information (med forbehold for fortrolighedskrav) med andre kolleger og vil bestræbe mig på at svare rettidigt på forespørgsler.
3.4.3 Jeg vil respektere mine kollegers privatliv og undgå misinformation.
3.4.4 Jeg vil søge at løse forskelle og løse problemer, når de opstår, og vil bidrage til at opbygge en konstruktiv dialog, styret af gensidig respekt og en åben, positiv tilgang, mellem ledelse og personalerepræsentanter.
3.5 At fremme sikkerheden, sundheden og velfærden for alt Bevar Ukraines personale som en nødvendig betingelse for effektiv og konsekvent præstation
3.5.1 Jeg vil forblive opmærksom på og overholde alle instruktioner, der er designet til at beskytte min sundhed, velfærd og sikkerhed.
3.5.2 Jeg vil altid tage hensyn til personalets sikkerhed i operationelle beslutninger.
3.5.3 Hvis jeg er i tvivl om en instruktion, som jeg anser for at true min eller andre personers sikkerhed, vil jeg straks gøre formanden opmærksom på dette.
3.6 For at sikre og gøre ansvarlig brug af de oplysninger og ressourcer, som jeg har adgang til på grund af mit ansættelsesforhold/tilknytning hos Bevar Ukraine
3.6.1 Jeg vil udvise den fornødne omhu i alle spørgsmål vedrørende officiel virksomhed og ikke videregive nogen fortrolige oplysninger om personer, kolleger og andre arbejdsrelaterede forhold i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene og gældende retningslinjer.
3.6.2 Jeg vil beskytte, administrere og bruge Bevar Ukraines menneskelige, finansielle og materielle ressourcer effektivt og effektivt, idet jeg husker på, at disse ressourcer er stillet til Bevar Ukraines rådighed til gavn for de bekymrede personer.
3.7 At forhindre, modsætte sig og bekæmpe al udnyttelse og misbrug 
3.7.1 Jeg forpligter mig til ikke at misbruge den magt og indflydelse, som jeg har i kraft af min position over liv og velfærd for flygtninge.

0
    0
    Din kurv
    Din kurv er tømTilbage til butik

    Søg

    Пошук