Статут

Статут cпілки “Збережи Україну”
§ 1 Назва та адреса
Stk. 1
Назва спілки – «Збережи Україну».
Stk. 2
Адреса спілки є адресою голови спілки.
§ 2 Мета спілки
Stk. 1
Головною метою спілки є гуманітарна допомога громадянам України, надання матеріальної допомоги вимушеним переселенцям, медичним та дитячим закладам, дітям сиротам, інвалідам та закладам для людей похилого віку.
§ 3 Членство
Stk. 1
Персони що досягли віку 16 років та дотримуються статуту спілки.
Stk. 2
Члени спілки мають право бути також членами інших спілок та організацій.
Stk. 3
Прийом до спілки здійснюється на підставі особистого звернення до ради спілки.
Stk. 4
Вихід з спілки здійснюється на підставі особистого звернення до ради спілки.
Stk. 5
Рада має право виключати члена, якщо він порушує статут спілки.
Stk. 6
Члени спілки сплачують членські внески один раз на рік. Розмір внеску встановлюють генеральні збори.
§ 4 Генеральні збори
Stk. 1
Генеральні збори є вищим керівним органом спілки.
Stk. 2
Чергові генеральні збори проводяться один раз на рік, до закінчення березня місяця. Скликаються не пізніше ніж за 3 тижні повідомленням на електронну пошту членам спілки та оголошеннями у соціальних мережах.
Stk. 3
Всі члени спілки, які проплатили внески, мають право приймати участь та голосувати на генеральних зборах. Голосування відбувається тільки персонально.
Stk. 4
Порядок денний для чергових генеральних зборів повинен обов’язково включати вказані пункти:
1. Вибори головуючого зборів
2. Звіт голови спілки
3. Фінансовий звіт
4. Обговорення пропозицій, що поступили
5. Встановлення розміру членського внеску
6. Затвердження бюджету
7. Вибори голови спілки (раз на 2 роки)
8. Вибори заступника (раз на 2 роки)
9. Вибори 10-х членів ради (раз на 2 роки)
10. Вибори ревізора та мінімум 2-х замісників членів Ради (раз на 2 роки)
Stk. 5
Пропозиції, що мають бути розглянуті на генеральних зборах, повинні бути надіслані до ради не пізніше 1 тижня до початку зборів.
Stk. 6
Генеральні збори приймають свої рішення більшістю голосів (50% + 1) за допомогою підніманням рук.
§ 5 Позачергові генеральні збори
Stk. 1
Позачергові генеральні збори проводяться, якщо рада визнає це необхідним, а також якщо принаймні 1/3 членів спілки письмово повідомить про таку необхідність. У цих випадках збори повинні бути проведені не пізніше 4 тижнів після такого звернення. Повідомлено про скликання позачергових зборів повинно бути не пізніше як за 2 тижні.
§ 6
Керівництво спілки
Stk. 1
Повсякденне керівництво спілки здійснюється Радою, що крім голови складається з 10-ти членів.
Члени Ради вибираються на генеральних зборах на 2 роки.
Stk. 2
Рада керує спілкою, виходячи з цього статуту та рішень генеральних зборів.
Stk. 3
На протязі 2 наступних тижнів після виборів, рада проводить збори, на яких з-поміж членів ради вибирається касир та секретар спілки.
Stk. 4
Голова Спілки та заступник скликають та керують зборами Ради.
Stk. 5
Рішення ради є правомірним, якщо більша половини членів є присутні. Рішення приймається більшістю голосів.
Stk. 6
Якщо 2/3 членів Ради бажають зняти Голову спілки до закінчення його вибраного періоду, скликаються позачергові генеральні збори.
Stk. 7
Рада спілки має право отримати звіт від касира та ревізора за вимогою.
Stk. 8
Рада спілки може замінювати членів ради заступниками, якщо вони порушують статут або не приймають участі в роботі ради спілки.
Stk. 9
Рада спілки повинна встановлювати керівні вказівки для відділень.
Stk. 10
Рада спілки може змінювати рішення ради відділень, якщо вони суперечать статуту чи рішенням генеральних зборів.
§ 7 Економіка, звітність та ревізія
Stk. 1
Звітний період є календарний рік.
Stk. 2
Рада Спілки є відповідальною за бюджет та звітність
Stk. 3
Звітність Спілки веде касир. Також реєстр членів Спілки веде касир.
Stk. 4
Ревізор, вибраний на генеральних зборах, проводить аудит звітності
Stk. 5
Щорічно, до 15 лютого, звітність має бути завершена і представлена ревізору для затвердження. Звітність має бути перевірена до 1 березня.
Stk. 6
Ревізор вибираються на Генеральних зборах на 2 роки.
§ 8 Право підпису та відповідальність
Stk. 1
Документи підписуються Головою Спілки та одним з членів Ради для відкриття рахунків cпілки у банках.
§ 9 Зміни до статуту
Stk. 1
В цей Статут можуть бути внесені зміни якщо за них проголосують 2/3 присутніх на генеральних зборах та пропозиція про такі зміни буде на порядку денному.
Stk. 2
Зміни вступають в силу з дня прийняття їх не генеральних зборах
§ 10 Припинення діяльності
Stk. 1
Припинення діяльності може відбутися якщо 2/3 членів спілки проголосують за це на 2 генеральних зборах підряд. Одні з таких зборів мають бути звичайними черговими генеральними зборами.
Stk. 2
При припиненні діяльності всі активи спілки мають бути передані на доброчинні цілі, наприклад в один з дитбудинків на Україні.
§ 11 Відділення
Stk. 1
Відділення включає членів спілки для того, щоб організовувати роботу на місцях і залучати більше людей для допомоги. Кожен член має право сам вибирати відділення, в якому він хоче працювати.
Stk. 2
Створення нових відділень, а також розпуск встановлених відділень повинен бути схвалений радою спілки.
§ 12 Ради відділень
Stk. 1
Ради відділень зобов’язані інформувати раду спілки про діяльність відділення.
Stk. 2
Відділення не можуть мати свій банківській рахунок.
Stk. 3
Відділення не можуть мати статус експорту (тобто не можуть самостійно відправляти вантажівки з гуманітарною допомогою в Україну).
Stk. 4
Повсякденні операції здійснюються радою відділення. Голова ради відділення відповідає за роботу відділення перед радою спілки.
Stk. 5
Рада відділень веде всі справи під контролем ради спілки.
Stk. 6
Рада відділень повинна складатися мінімум з 3-х членів.
Stk. 7
Члени Ради відділення спілки обираються на річних генеральних зборах відділення терміном на 1 рік.
§ 13 Датування
Stk. 1
Прийнято на генеральних зборах 26 березня 2017.