Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Bevar Ukraine.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 2

Foreningens formål:

Stk. 1
– hjælp til befolkningen i Ukraine, herunder at yde bistand til borgere, der er internt fordrevne, medicinske institutioner, plejehjem, børnehjem, forældreløse børn og handikappede for fattigdomsbekæmpelse og styrkelse af civilsamfundet.

Stk. 2
– integration af ukrainere i Danmark via sports-, kultur- og velgørenhedsaktiviteter.
– integration i form af samarbejde med andre foreninger, kommunale, regionale og statslige enheder samt private virksomheder.
– styrkelse af kontakten mellem danskere og ukrainere.
– arrangement af kulturelle, sociale og uddannelsesaktiviteter for ukrainske børn.
– integration af børn gennem kommunikation mellem danske og ukrainske børn.
§ 3

Medlemskab

Stk. 1
Personer over 16 år som kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

Stk. 2
Forenings medlemmer kan samtidig være medlem af andre foreninger.

Stk. 3
Indmeldelse i foreningen sker ved personlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

Stk. 4
Udmeldelse af foreningen sker ved personlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

Stk. 5
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem eller meddele afslag på optagelse, hvis medlemmet overtræder foreningens vedtægter eller generelt accepteret moralske og etiske normer.

Stk. 6
Medlemmerne betaler et kontingent til foreningen. Kontingentet betales én gang årligt. Kontingentet vedtages af generalforsamlingen.
§ 4

Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne og annoncering på de sociale medier.

Stk. 3
Alle medlemmer, der inden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent, har ret til at møde op og stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand (hvert 2. år)
8. Valg af næstformand (hvert 2. år)
9. Valg af 10 bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)
10. Valg af en revisor og mindst 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Stk. 6
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og den skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det. I disse tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er givet. Fristen for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af ti medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på to år.

Stk. 2
Bestyrelsen leder foreningen ud fra disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholder bestyrelsen et møde, hvor den blandt medlemmerne vælger kasserer og sekretær.

Stk. 4
Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 6
Hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker at afsætte formanden inden dennes toårige valgperiode udløber, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen afgøres.
§ 7

Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3
Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4
Regnskabet revideres af på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5
Hvert år inden d. 15. februar skal regnskabet for det foregående kalenderår været afsluttet og regnskabet afleveres til revisorerne til revision og godkendelse. Regnskabet skal være revideret inden 1. marts.

Stk. 6
Revisoren vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen.
§ 8

Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af både formanden og mindst endnu et bestyrelsesmedlem.
§ 9

Ændring af vedtægterne

Stk. 1
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er et punkt på dagsordenen.

Stk. 2
Ændringerne virker fra den dato, hvor generalforsamlingen har vedtaget dem.
§ 10

Opløsning af foreningen

Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for det på to generalforsamlinger efter hinanden. Den ene af generalforsamlingerne skal være en ordinær generalforsamling.

Stk. 2
Ved opløsning skal foreningens aktiver gå til et velgørende formål f.eks. et børnehjem i Ukraine.
§ 11

Afdelinger

Stk. 1
En afdeling omfatter foreningens medlemmer til at organisere arbejdet lokalt og tiltrække flere folk til at hjælpe. Ethvert medlem har lov til, selv at vælge den afdeling, hvor han/hun vil arbejde i.

Stk. 2
Oprettelse af nye afdelinger – samt opløsning af etablerede afdelinger – skal godkendes af hovedbestyrelsen.
§ 12

Afdelingsbestyrelser

Stk. 1
1. Afdelingsbestyrelsen har pligt til at meddele hovedbestyrelsen alle ønskede
oplysninger om afdelingens drift.

Stk. 2
Afdelinger kan ikke have egen bankkonto.

Stk. 3
Afdelinger kan ikke have eksport-status (kan ikke selvstændig sende en lastbil med humanitær hjælp til Ukraine).

Stk. 4
Den daglige drift tegnes af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsformanden står til
ansvar for afdelingens drift overfor hovedbestyrelsen.

Stk. 5
Afdelingsbestyrelsen leder afdelingens daglige virksomhed under ansvar over for hovedbestyrelsen.

Stk. 6
En afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige afdelingsgeneralforsamling for en periode på 1 år.
§ 13

Datering

Stk. 1
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 17. marts 2019.