Vedtægter

Vedtægter for foreningen Bevar Ukraine
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er Bevar Ukraine.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 2 Foreningens formål:
Stk. 1
– hjælp til befolkningen i Ukraine, herunder at yde bistand til borgere, der er internt
fordrevne, medicinske institutioner, plejehjem, børnehjem, forældreløse børn og
handikappede.
Stk. 2
– integration af ukrainere i Danmark via sports-, kultur- og velgørenhedsaktiviteter.
– integration i form af samarbejde med andre foreninger, kommunale, regionale og statslige
enheder samt private virksomheder.
– styrkelse af kontakten mellem danskere og ukrainere.
– arrangement af kulturelle, sociale og uddannelsesaktiviteter for ukrainske børn.
– integration af børn gennem kommunikation mellem danske og ukrainske børn.
§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Personer over 16 år som kan tilslutte sig foreningens vedtægter.
Stk. 2
Forenings medlemmer kan samtidig være medlem af andre foreninger.
Stk. 3
Indmeldelse i foreningen sker ved personlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
Stk. 4
Udmeldelse af foreningen sker ved personlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
Stk. 5
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, hvis medlemmet overtræder foreningens
vedtægter.
Stk. 6
Medlemmerne betaler et kontingent til foreningen. Kontingentet betales én gang årligt.
Kontingentet vedtages af generalforsamlingen.
§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne og annoncering på de
sociale medier.
Stk. 3
Alle medlemmer, der inden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent, har ret til
at møde op og stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.
Stk. 4
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand (hver 2. år)
8. Valg af næstformand (hver 2. år)
9. Valg af 10 bestyrelsesmedlemmer (hver 2. år)
10. Valg af en revisor og mindst 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Stk. 6
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
den skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det. I disse
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er givet.
Fristen for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af ti
medlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode på to år.
Stk. 2
Bestyrelsen leder foreningen ud fra disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholder bestyrelsen et møde, hvor den blandt
medlemmerne vælger kasserer og sekretær.
Stk. 4
Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens
møder.
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 6
Hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker at afsætte formanden inden dennes toårige
valgperiode udløber, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen
afgøres.
§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3
Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4
Regnskabet revideres af på generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 5
Hvert år inden d. 15. februar skal regnskabet for det foregående kalenderår været afsluttet
og regnskabet afleveres til revisorerne til revision og godkendelse. Regnskabet skal være
revideret inden 1. marts.
Stk. 6
Revisoren vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen.
§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af både formanden og mindst endnu et
bestyrelsesmedlem i forbindelse med oprettelsen af en konto i et pengeinstitut.
§ 9 Ændring af vedtægterne
Stk. 1
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget er et punkt på dagsordenen.
Stk. 2
Ændringerne virker fra den dato, hvor generalforsamlingen har vedtaget dem.
§ 10 Opløsning af foreningen
Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for det på to
generalforsamlinger efter hinanden. Den ene af generalforsamlingerne skal være en
ordinær generalforsamling.
Stk. 2
Ved opløsning skal foreningens aktiver gå til et velgørende formål f.eks. et børnehjem i
Ukraine.
§ 11 Afdelinger
Stk. 1
En afdeling omfatter foreningens medlemmer til at organisere arbejdet lokalt og tiltrække
flere folk til at hjælpe. Ethvert medlem har lov til, selv at vælge den afdeling, hvor han/hun
vil arbejde i.
Stk. 2
Oprettelse af nye afdelinger – samt opløsning af etablerede afdelinger – skal godkendes af
hovedbestyrelsen.
§ 12 Afdelingsbestyrelser
Stk. 1.
Afdelingsbestyrelsen har pligt til at meddele hovedbestyrelsen alle ønskede
oplysninger om afdelingens drift.
Stk. 2
Afdelinger kan ikke have egen bankkonto.
Stk. 3
Afdelinger kan ikke have eksport-status (kan ikke selvstændig sende en lastbil med
humanitær hjælp til Ukraine).
Stk. 4
Den daglige drift tegnes af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsformanden står til
ansvar for afdelingens drift overfor hovedbestyrelsen.
Stk. 5
Afdelingsbestyrelsen leder afdelingens daglige virksomhed under ansvar over for
hovedbestyrelsen.
Stk. 6
En afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer.
Stk. 7
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årige afdelingsgeneralforsamling for en periode
på 1 år.
§ 13 Datering
Stk. 1
Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 29. oktober 2017.